Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt

Phần I: Thiệt hại vật chất

Vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH và/hoặc HĐBH bị tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào. Khác với những nguyên nhân bị loại trừ. Với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế thì người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo như quy định bằng tiền, bằng cách sửa chữa thay thế.

Bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại với điều kiện số tiền đó phải được quy định riêng trong GCNBH và/hoặc HĐBH. 

Phần II: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền, không vượt quá những số tiền quy định trong GCNBH và/hoặc HĐBH mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường cho những thiệt hại xảy ra do những hậu quả của:

– Thương tật hoặc ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba

– Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba