Bảo hiểm máy móc và thiết bị của chủ thầu

Bảo hiểm máy móc và thiết bị của chủ thầu bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được từ bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dẫn tới việc các hạng mục đó buộc phải được thay thế hoặc sửa chữa.

Bảo hiểm máy móc và thiết bị của chủ thầu bảo hiểm được áp dụng cho dù các hạng mục được bảo hiểm trong trạng thái hoạt động hay trạng thái nghỉ hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích làm sạch hoặc đại tu, hoặc trong quá trình được di chuyển trong địa điểm được bảo hiểm, hoặc trong quá trình diễn ra chính các hoạt động đó,hoặc trong quá trình lắp ráp trở lại sau đó, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ được áp dụng sau khi đã qua giai đoạn chạy thử thành công.